Koszyk Ilość: 0 Suma: 0,00 zł

Reklamacje

W jaki sposób mogę złożyć reklamację?

Reklamację można złożyć:

 1. e-mailem na adres reklamacje@certum.pl;

 2. faksem pod numerem: 91 48 01 223;

 3. listownie na adres Asseco Data Systems S.A. ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin z dopiskiem "Reklamacje".

W zgłoszeniu reklamacyjnym muszą zawierać się:

 • nazwa lub imię i nazwisko oraz adres Klienta,

 • tytuł reklamacji,

 • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych),

 • potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy),

 • roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty,

 • dowody uiszczenia wszelkich związanych z przedmiotem reklamacji opłat i należności,

 • wykaz załączonych dokumentów; kopie protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia przesyłki,

 • podpis/podpis i pieczęć Klienta.

Zgłoszenie reklamacyjne otrzyma numer i zostanie zarejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji, a potwierdzenie jego przyjęcia wraz z jego numerem zostanie wysyłane na podany adres e-mail.
W przypadku braku danych w zgłoszeniu Zespół Reklamacji poinformuje Cię telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia w terminie 14 dni.

Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Zespół Reklamacji lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia brakujących danych lub dokumentów. O decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej Zespół Reklamacji poinformuje Cię pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie.
W przypadku nieustosunkowania się przez Zespół Reklamacji do zgłoszonej reklamacji we wskazanym terminie uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Ekspertyza techniczna czytnika i/lub karty.

Po otrzymaniu zalecenia od Zespołu Wsparcia Technicznego (tel. 91 4801 340, 91 447 28 50, e-mail: infolinia@certum.pl) wykonania ekspertyzy technicznej czytnika lub karty należy listownie złożyć zgłoszenie reklamacyjne na adres: Asseco Data Systems S.A. ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacje”.

Do rozpatrzenia zgłoszenie niezbędne są:

 • karta i/lub czytnik,
 • opis problemu, raport diagnostyczny, wydruk korespondencji z infolinia@certum.pl,
 • kopia faktury potwierdzającej zakup czytnika,
 • dane do wysyłki czytnika/karty,
 • adres e-mail w celu poinformowania o wyniku reklamacji.

Zgłoszenie reklamacyjne otrzyma numer i zostanie zarejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji, a potwierdzenie jego przyjęcia wraz z jego numerem zostanie wysyłane na podany adres e-mail.

Więcej na temat procesu reklamacyjnego znajduje się w punkcie „Jak złożyć reklamację?” oraz w szczegółach Regulaminu Sklepu Internetowego.

Czy mogę zwrócić zamówiony towar?

Rezygnacja ze złożonego zamówienia / odstąpienie od umowy jest możliwe:

 1. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienie nie zostało opłacone.

 2. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru.

  Zwrot jest możliwy gdy towar jest kompletny, nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, czy zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

  W celu realizacji zwrotu należy zabezpieczyć towar przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie transportu i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu oraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy na adres: Zespół Reklamacji Asseco Data Systems S.A. ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin.

  Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni.

 3. W przypadku, gdy Klient nieposiadający statusu Konsumenta dokonuje zwrotu Produktu należy zabezpieczyć towar przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie transportu i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu oraz uzupełnionym formularzem zwrotu na adres: Zespół Reklamacji Asseco Data Systems S.A. ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin.

  Zwrot jest możliwy gdy towar jest kompletny, nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, czy zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

  Asseco Data Systems SA zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nastąpi w możliwie szybkim terminie, w szczególności uzależnionym od należytej i pełnej realizacji przez Klienta procedury związanej ze zwrotem. O przybliżonym terminie zwrotu Asseco Data Systems SA poinformuje Klienta na jego prośbę.

Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego.

Czy mogę zwrócić zamówioną usługę?

Rezygnacja z zamówionej usługi i zwrot wpłaty jest możliwy:

 1. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienie nie zostało opłacone.

 2. W przypadku gdy Klient zgłosi chęć zwrotu oraz:

  • Certyfikaty kwalifikowane – usługa nie została zrealizowana, certyfikat nie został wystawiony przez Certum PCC;

  • Certyfikaty SSL, Code Signing, ID – maksymalnie do 30 dni kalendarzowych od wydania, pod warunkiem unieważnienia certyfikatu przez klienta z poziomu konta sklep.certum.pl zakładka zarządzanie certyfikatami.

Zgłoszenie zostanie rozpatrzone po przesłaniu na adres e-mail: reklamacje@certum.pl lub listownie na adres: Asseco Data Systems S.A. ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacje”:

 • przez Klienta będącego Konsumentem kopii dowodu zakupu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zwrot wartości zakupionej usługi oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki nastąpi przelewem na wskazane konto bankowe, w terminie 14 dni;

 • przez Klienta niebędącego Konsumentem kopii dowodu zakupu wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu. Asseco Data Systems SA zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nastąpi w możliwie szybkim terminie. O przybliżonym terminie zwrotu Asseco Data Systems SA poinformuje Klienta na jego prośbę.

Jaka jest gwarancja na zamówione produkty?

Gwarancja na zamówione produkty jest udzielana na:

 • na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą;

 • na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów mających status Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.

Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji.

Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

 • napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;

 • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);

 • uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;

 • uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.

Gwarancji nie podlegają:

 • poszczególne części lub składowe Produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;

 • przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;

 • wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.

Pomyliłem się podając dane do faktury, jak mogę je poprawić?

• jeśli dane dotyczą ilości bądź ceny złóż reklamację,

• jeżeli błędne dane dotyczą nazwy nabywcy należy wystawić dokument - tzw. notę korygującą i przesłać skan na adres e-mail reklamacje@certum.pl bądź oryginał listownie na adres Asseco Data Systems S.A. ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin,

• osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą za pomocą noty korygującej może skorygować dane z faktury VAT - z osoby fizycznej na swoją jednoosobową działalność gospodarczą,

• aby kolejne pro-forma i faktury VAT zawierały poprawne dane uaktualnij je na swoim koncie w zakładce Dane adresowe,

• potwierdzona przez księgowość kopia noty zostanie odesłana listownie bądź e-mailem.

Jak przeksięgować płatność na inne zamówienie?
 1. Przeksięgowanie wpłaty z zamówienia ZoZE/… na zamówienie ZoZE/….

  W celu przeksięgowania wpłaty należy wysłać zgłoszenie na e-mail reklamacje@certum.pl lub listem na adres: Asseco Data Systems S.A. ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin z dopiskiem „Reklamacje”.

  W zgłoszeniu należy umieścić następujące informacje:

  • Numer pierwszego zamówienia ZoZE/… faktury), z którego ma zostać przeksięgowana wpłata

  • Kwota brutto do przeksięgowania.

  • Wskazanie pozycji do przeksięgowania w przypadku pierwotnego zakupu kilku produktów

  • Numer nowego zamówienia ZoZE/…

  • Potwierdzenie ew. dopłaty

  W temacie wiadomości email prosimy wpisać: Przeksięgowanie z zamówienia ZoZE…/MS/… na zamówienie ZoZE/…/MS/…

Zaufali nam