Regulamin Sklepu Internetowego Asseco Data Systems S.A.

Art. 1 Postanowienia wstępne

Sklep Internetowy Asseco Data Systems S.A. dostępny jest pod adresem https://sklep.certum.pl i prowadzony jest przez Spółkę Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-864) przy ul. Jana z Kolna 11, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 517-035-94-58, REGON 180853177, której kapitał zakładowy wynosi 120 002 940,00 złotych (wpłacony w całości).

Art. 2 Definicje

Ilekroć w niniejszym Regulaminie pojawią się niżej podane terminy należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. Asseco Data Systems SA lub Sprzedawca – Asseco Data Systems S.A. z siedzibą w Gdańsku (80-864) przy ul. Jana z Kolna 11, 80-864 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000421310, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 517-035-94-58, REGON 180853177, której kapitał zakładowy wynosi 120.002.940,00 zł (opłacony w całości).
 2. CERTUM – jednostka organizacyjna Asseco Data Systems SA – CERTUM ul. Bajeczna 13, 71-838 Szczecin.
 3. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. Sklep Internetowy – Sklep internetowy Asseco Data Systems SA, dostępny pod adresem https://sklep.certum.pl, prowadzony przez Asseco Data Systems SA.
 5. Regulamin – obowiązujący Regulamin Sklepu Internetowego wraz z załącznikami.
 6. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej wskazana w zamówieniu i w fakturze VAT. Za Klienta uważany jest również Konsument, jeżeli spełnia przesłanki określone w art. 2 pkt 6 Regulaminu.
 7. Konsument – osoba fizyczna zawierająca z Asseco Data Systems SA Umowę (zakup Produktu) niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 8. Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Klientem, a Asseco Data Systems SA za pomocą platformy sprzedażowej dostępnej w ramach Sklepu Internetowego.
 9. Zamówienie – zamówienie złożone przez Klienta za pośrednictwem formularza zamówienia dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub za pośrednictwem konsultanta Centrum Obsługi Klienta (telefonicznie).
 10. Produkt – licencja do oprogramowania, usługa lub przedmiot materialny, wytwarzany lub produkowany przez Asseco Data Systems SA lub przez inny podmiot, łącznie z oryginalnym opakowaniem i wszystkimi elementami jakie się w nim znajdują (np. instrukcja, płyta CD, czytnik kart), będący w ofercie Sklepu Internetowego.
 11. Kod aktywacyjny - usługa dot. certyfikatów kwalifikowanych dostępna w panelu Klienta, zakładka "kody elektroniczne".
 12. Produkt wirtualny - usługa dot. certyfikatów kwalifikowanych dostępna po zalogowaniu do panel.certum.pl.
 13. Towar - produkt dostarczany fizycznie za pośrednictwem firmy kurierskiej na wskazany w zamówieniu adres.
 14. Usługa elektroniczna – zakupiony drogą elektroniczną kod aktywujący certyfikaty bezpieczeństwa lub podpis elektroniczny; szkolenie on-line.
 15. Dowód zakupu – faktura VAT, potwierdzenie dokonania przelewu lub ich czytelna kopia.
 16. Centrum Obsługi Klienta – jednostka organizacyjna Asseco Data Systems SA zajmująca się obsługą zgłoszeń i zamówień Klientów– Centrum Obsługi Klienta – Asseco Data Systems SA ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin.
 17. Reklamacje - jednostka organizacyjna Asseco Data Systems SA zajmująca się obsługą zgłoszeń reklamacyjnych dotyczących zamówionych produktów - Zespół Reklamacji Asseco Data Systems SA ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin.
 18. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 z późn. zm.).
 19. Ustawa o ochronie danych osobowych – ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1781 z późn. zm.).

Art. 3 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady dokonywania zakupów przez Klienta w Sklepie Internetowym.
 2. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, że w przypadku określonym w Art. 12 ust. 3 Klienta obowiązywać będzie Regulamin z dnia wpłynięcia złożenia zamówienia na Produkty.
 3. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Asseco Data Systems SA. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 4. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 5. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest:
  1. sąd właściwy dla miejsca jej wykonania (zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Kodeksy postępowania cywilnego) – w przypadku Klientów będących Konsumentami;
  2. sąd właściwy dla siedziby Asseco Data Systems SA – w przypadku Klientów dokonujących zakupów z związku z prowadzoną działalnością gospodarczą w rozumieniu art. 4 ust. 1-2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.).

Art. 4 Rejestracja Klienta

 1. Warunkiem dokonania zakupów Produktów będących w ofercie Sklepu Internetowego jest rejestracja Klienta.
 2. Klient dokonując rejestracji w Sklepie Internetowym zakłada konto Klienta, w którym podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. e-mail.
 3. Rejestracja w Sklepie Internetowym wiąże się z utworzeniem konta w ramach systemu identyfikacji i zarządzania dostępem Certum, które pozwala na dostęp do systemów usług zaufania i systemów usług bezpieczeństwa Certum – Twoje Certum.
 4. Konto Klienta może być usunięte dopiero po zakończeniu procesu realizacji zamówienia.
 5. Adres e-mail jaki został użyty do założenia konta Klienta nie może zostać później zmieniony na inny.
 6. Asseco Data Systems SA zastrzega, że ze względu na specyfikę niektórych Produktów lub Towarów, którymi Klient może zarządzać z poziomu konta Klienta dostępnego w Sklepie Internetowym, nie mogą one zostać przeniesione na inne konto założone przez tego samego Klienta.
 7. Konto może zostać usunięte przez opcję Usuń Konto dostępną na koncie Klienta lub poprzez wniosek złożony na stronie https://www.daneosobowe.assecods.pl.
 8. Asseco Data Systems SA zastrzega sobie uprawnienie do usunięcia konta Klienta założonego w Sklepie Internetowym, w przypadku, gdy upłynęło 36 miesięcy od ostatniego logowania się Klienta do założonego konta.
 9. Login i hasło, za pomocą których Klient będzie się logował na swoje konto, muszą być przez niego chronione przed ich wykorzystaniem przez osoby nieuprawnione. Ze względów bezpieczeństwa sugeruje się, aby Klient zmieniał hasło co trzydzieści (30) dni.
 10. Klient ponosi odpowiedzialność za działania spowodowane wykorzystaniem loginu i hasła przez osobę trzecią.
 11. Klient zobowiązuje się niezwłocznie poinformować Sklep Internetowy o pozyskaniu przez osobę trzecią jego loginu i hasła.
 12. Strona internetowa pod którą dostępny jest Sklep Internetowy, proces logowania się Klienta do Sklepu Internetowego, zakładania konta Klienta, także dokonywania zakupów, zabezpieczana jest poprzez stosowanie certyfikatu SSL.

Art. 5 Ceny i płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich, zawierają podatek towarów i usług oraz inne należności o charakterze publicznoprawnym (np. cło, akcyza, itd.). Cena podana przy każdym Produkcie jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena Produktu może być czasowo obniżona z uwagi na prowadzone przez Asseco Data Systems SA okresowe działania promocyjne. Asseco Data Systems SA zastrzega, że w przypadku wysyłki Produktów lub Towarów poza obszar Unii Europejskiej i naliczenia przez właściwy urząd publiczny cła lub akcyzy, koszty te zostaną przeniesione na Klienta. Asseco Data Systems SA zastrzega, że właściwa stawka podatku od towarów i usług (VAT) dla Klientów mających miejsce zamieszkania (adres dostawy) poza terytorium Polski, zostanie naliczona w wystawionym dokumencie sprzedaży (faktura) po podaniu przez Klienta danych (imię i nazwisko, nazwa przedsiębiorstwa, adres) do wystawianego przez Asseco Data Systems SA dokumentu sprzedaży (faktura). W związku z sytuacją określoną w zdaniu poprzednim, Asseco Data Systems SA w szczególnych sytuacjach może wymagać dostarczenia przez Klienta dokumentu potwierdzającego jego rezydencję podatkową.
 2. Formami płatności w Sklepie Internetowym są:
  1. przelew bankowy na konto Sklepu Internetowego podane w powiadomieniu o przyjęciu zamówienia oraz na fakturze pro forma. W tytule przelewu należy koniecznie umieścić numer zamówienia oraz imię i nazwisko Klienta;
  2. przelew elektroniczny;
  3. płatność kartą Visa lub Mastercard;
  4. płatność na podstawie faktury z odroczonym terminem płatności (forma dostępna dla Jednostek Administracji Publicznej po wcześniejszym kontakcie z Centrum Obsługi Klienta pod nr: 91 4801 340).
 3. Termin płatności wynosi 14 dni od daty wygenerowania faktury pro forma. Po upłynięciu terminu płatności zamówienie może zostać automatycznie anulowane.
 4. Asseco Data Systems SA zastrzega sobie prawo do zmiany cen, wprowadzania, nowych i wycofywania Produktów znajdujących się w ofercie, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian – z zachowaniem praw nabytych Klienta.
 5. Przy składaniu zamówienia Klient może skorzystać z kodu rabatowego otrzymanego od Asseco Data Systems SA.
 6. W przypadku nadpłaty lub niedopłaty Klient zostaje o niej poinformowany na adres e-mail podany przy zakładaniu konta Klienta.
 7. Klient może podjąć decyzję o wykorzystaniu nadpłaty na zakup w Sklepie Internetowym lub o dokonaniu zwrotu nadpłaty.
 8. W celu zwrotu kwoty nadpłaty Klient zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zwrotu w formie pisemnej na adres: Zespół Reklamacji Asseco Data Systems SA ul. Królowej Korony Polskiej 21 70-486 Szczecin lub na adres e-mail: reklamacje@certum.pl. Pobierz formularz zwrotu wpłaty.

Art. 6 Realizacja złożonych zamówień

 1. Klient dokonując zakupu w Sklepie Internetowym podaje następujące dane:
  1. imię i nazwisko oraz nazwa firmy (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
  2. adres zamieszkania lub siedziby (w przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą),
  3. adres do doręczeń,
  4. numer NIP,
  5. e-mail,
  6. telefon kontaktowy.
 2. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się po zarejestrowaniu płatności. W przypadku, gdy realizacja dostaw niektórych Produktów będzie wydłużona, stosowna informacja będzie umieszczona na stronie danego Produktu w Sklepie Internetowym.
 3. Status zamówienia można śledzić w zakładce „Zamówienia” dostępnej poprzez konto Klienta dostępne w Sklepie Internetowym.
 4. Zamówione Produkty są dostarczane do Klienta za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres do doręczeń wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Faktura VAT zostaje wystawiona po opłaceniu faktury pro forma przez Klienta, gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 6. Klient ma możliwość anulowania zamówienia do momentu dokonania płatności. Po dokonaniu płatności w celu rezygnacji z zamówienia Klient będący Konsumentem zobowiązany jest do przesłania wypełnionego formularza zwrotu wpłaty. Pobierz formularz zwrotu wpłaty.
 7. Sprzedawca zastrzega, że Kody aktywacyjne niektórych Produktów mają swoją indywidualną datę ważności, która jest widoczna przed dokonaniem zakupu danego Produktu (po wybraniu opcji lub wariantu Produktu) na karcie Produktu dostępnej w Sklepie Internetowym. Jednocześnie Sprzedawca zastrzega, że po upłynięciu daty ważności danego Kodu aktywacyjnego, Kod aktywacyjny staje się nieaktywny, a Klientowi nie przysługuje roszczenie o zwrot równowartości wpłaconych środków pieniężnych albo wymiana na nowy Kod aktywacyjny. Sprzedawca nie ma również możliwości aktywacji Kodu aktywacyjnego za Klienta lub wydłużenia jego terminu ważności.

Art. 7 Dostawa zamówień i koszty przesyłki

 1. Lista krajów, gdzie realizowane są zamówienia dostępna jest pod adresem https://sklep.certum.pl/dostawa-i-platnosc.
 2. W przypadku Klientów będących Przedsiębiorcami z chwilą wydania Produktu lub Towaru przewoźnikowi celem doręczenia, na Klienta-Przedsiębiorcę przechodzą korzyści i ciężary związane ze sprzedaną rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia.
 3. Koszt przesyłki jest uzależniony od ilości zamówionych Produktów i zostanie wskazany w podsumowaniu zamówienia.
 4. Wysokość opłaty związanej z realizacją przesyłki umieszczana jest na fakturze.
 5. Klient winien sprawdzić stan przesyłki podczas jej odbioru od kuriera i zgłosić ewentualne uwagi dotyczące towaru, a jeżeli po wydaniu przesyłki ujawniono uszkodzenie zawartości lub jej ubytek, Klient powinien nie później niż w terminie 7 dni od dnia odbioru przesyłki powiadomić Dział Reklamacji Asseco Data Systems SA.
 6. Klient zostanie obciążony kosztami transportu w postaci faktury VAT na kwotę zgodną z cennikiem przesyłek w przypadku, gdy przesyłka nie została odebrana z powodu zmiany adresu korespondencyjnego Klienta, zwrócona w przypadku błędnego adresu lub zwrócona w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru, bez uprzedniego powiadomienia Sklepu Internetowego o zmianie adresu dostawy zamówionego Produktu przed wysłaniem Produktu.

Art. 8 Czas realizacji zamówienia

 1. Termin dostawy zamówionych towarów składa się z czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy przez firmę kurierską, przy czym Asseco Data System SA zastrzega, że czas dostawy przez firmę kurierską w przypadku dostawy poza obszar Unii Europejskiej może ulec wydłużeniu w przypadkach całkowicie nienależnych od Sprzedawcy, przykładowo w przypadku kontroli celnej.
 2. Podstawowy czas realizacji zamówienia wynosi 7 dni roboczych, liczony od momentu zarejestrowania wpłaty dokonanej przez Klienta. O zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia Klient informowany jest poprzez infolinię telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
 3. Przesyłki dostarcza firma kurierska na adres wskazany przez Klienta. Czas dostawy wynosi do 5 Dni roboczych od daty nadania.
 4. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Produktu lub opóźnienie w jego dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem dostawy podanym przez Klienta.
 5. Usługi elektroniczne zamówione przez Klienta dostarczane są w terminie i w formie określonej w Sklepie Internetowym.

Art. 9 Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Rezygnacja ze złożonego zamówienia / odstąpienie od zawartej umowy jest możliwe:

 1. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienie nie zostało opłacone.
 2. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru na następujących zasadach:
  1. zwrot jest możliwy, gdy towar jest kompletny, nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, czy zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu;
  2. w celu realizacji zwrotu należy zabezpieczyć towar przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie transportu i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu oraz z wypełnionym formularzem zwrotu na adres: Zespół Reklamacji Asseco Data Systems S.A. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin.
 3. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zespół Reklamacji zwróconego towaru. W przypadku, gdy Klient nie posiada statusu Konsumenta rezygnacja ze złożonego zamówienia jest możliwa tylko w przypadku, jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienie nie zostało opłacone. Natomiast w przypadku Klienta mającego status przedsiębiorcy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.), rezygnacja ze złożonego zamówienia jest możliwa, gdy złożone zamówienie nie posiada dla Klienta charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 4. Zwrot odbywa się na koszt Klienta.
 5. Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Zespół Reklamacji zwróconego towaru.
 6. Klient zobowiązany jest do poinformowania Asseco Data Systems SA o decyzji związanej ze zwrotem. W tym celu należy przesłać wypełniony formularz zwrotu pisemnie na adres – Asseco Data Systems SA, Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin lub e-mail reklamacje@certum.pl.
 7. W szczególnie określonych przypadkach Asseco Data Systems zastrzega sobie określenie sytuacji, których wystąpienie umożliwia Klientom odstąpienie od zamówienia, wówczas postanowienia określone w ust. 2 pkt a) -c) oraz ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio do zwrotu Produktu lub Towaru.
 8. Asseco Data Systems SA ma możliwość odstąpienia od umowy z winy Klienta, ze skutkiem natychmiastowym:
  1. w przypadku, gdy Klient poda nieprawdziwe dane przy założeniu konta Klienta;
  2. w przypadku, gdy Klient w terminie 14 dni od daty złożenia zamówienia nie opłaci faktury pro forma.
 9. Klient będący Konsumentem nie może odstąpić od umowy zawartej na odległość w przypadku umów:
  1. świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  3. w której Konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  4. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  5. dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 10. Niezależnie od uprawnień zastrzeżonych powyżej Klient ma możliwość rezygnacji z Zamówienia w następujących przypadkach:
  1. w przypadku Zamówienia na kwalifikowany certyfikat podpisu elektronicznego – do czasu, gdy usługa nie została zrealizowana to jest do momentu wystawienia kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego przez Certum;
  2. w przypadku Zamówienia na niekwalifikowany certyfikat – w terminie do 14 dni kalendarzowych od jego wydania, pod warunkiem unieważnienia certyfikatu przez Klienta z poziomu konta klienta dostępnego w Sklepie Internetowym w zakładce „zarządzanie”.
 11. W sytuacji skorzystania przez Klienta z uprawnienia określonego w ust. 10 powyżej, Klient przesyła zgłoszenie na adres e-mail reklamacje@certum.pl lub listownie na adres: Asseco Data Systems S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486, z dopiskiem „Reklamacje” z zastrzeżeniem następujących warunków:
  1. w przypadku Klienta będącego Konsumentem – Klient zobowiązany jest do dołączenia kopii dowodu zakupu wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zwrot wartości zakupionej usługi oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, w terminie 14 dni;
  2. w przypadku pozostałych Klientów – Klient zobowiązany jest do dołączenia kopii dowodu zakupu wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu. Asseco Data Systems SA zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nastąpi w możliwie szybkim terminie. O przybliżonym terminie zwrotu Asseco Data Systems SA poinformuje Klienta na jego prośbę.

Art. 10 Gwarancja na zamówione Produkty

 1. Asseco Data Systems SA udziela Klientowi gwarancji na zakupione Produkty.
 2. Gwarancja udzielona jest:
  1. na okres 12 miesięcy w przypadku, gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, albo
  2. na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów mających status Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.
 3. Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji określoną w Art. 11 Regulaminu.

Art. 11 Procedura reklamacji

 1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można składać:
  1. e-mailem na adres: reklamacje@certum.pl;
  2. listownie na adres: Asseco Data Systems SA Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin z dopiskiem „Reklamacje”.
 2. Zgłoszenie reklamacyjne jest rejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji pod przypisanym numerem zgłoszenia, a potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z przypisanym numerem jest wysyłany na podany adres e-mail.
 3. Warunkiem rozpatrzenia zgłaszanej reklamacji jest dostarczenie przez Klienta niezbędnych danych stosownie do przedmiotu reklamacji. Zgłoszenie reklamacji winno zawierać:
  1. nazwę firmy albo imię i nazwisko oraz adres Klienta;
  2. tytuł lub przedmiot reklamacji;
  3. dokument potwierdzający zakup reklamowanego produktu/usługi (nr zamówienia lub nr faktury VAT); uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci np. faktury lub potwierdzenia zrealizowania zamówienia;
  4. w przypadku zwrotu wpłaty przesłanie wypełnionego, podpisanego formularza zwrotu;
  5. kopia protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia zamówionych przez Klienta produktów powstałych w trakcie ich transportu przez firmę przewozową (kurierską);
  6. podpis lub podpis i pieczęć Klienta, jeżeli zgłoszenie składane jest w formie listownej.
 4. W przypadku braku danych, o których mowa w ust. 5 powyżej, Zespół Reklamacji informuje Klienta telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia.
 5. Klient jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących danych lub do dostarczenia dokumentów w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia poinformowania przez Zespół Reklamacji o konieczności uzupełnienia niezbędnych wymaganych danych.
 6. Rozpatrzenie Reklamacji zostaje zawieszone na okres 14 dni kalendarzowych do czasu uzupełnienia przez Klienta niezbędnych danych.
 7. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Zespół Reklamacji lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia przez Klienta niezbędnych wymaganych danych lub dokumentów.
 8. Klient jest informowany pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie przez Zespół Reklamacji o decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej.
 9. W przypadku nieustosunkowania się przez Zespół Reklamacji do zgłoszonej reklamacji w terminie wskazanym w ust. 7 powyżej uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.
 10. Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:
  1. napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na Produkcie;
  2. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych Produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie Produktu);
  3. uszkodzeń Produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;
  4. uszkodzeń Produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
 11. Gwarancji nie podlegają:
  1. poszczególne części lub składowe Produktu z wyjątkiem całego (kompletnego) Produktu;
  2. przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;
  3. wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).
 12. Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.
 13. Klient będący Konsumentem zgodnie z ustawą z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823, z późn. zm.) ma prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, które przejawia się w prawie do:
  1. złożenia skargi m.in. poprzez unijną platformę internetową ODR dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/;
  2. złożenia wniosku w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem Inspekcji Handlowej.

Art. 12 Ochrona danych osobowych

 1. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta i zostały podane dobrowolnie.
 2. Dane osobowe Klientów mogą być powierzane osobom trzecim na zasadach określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego i w celu realizacji dodatkowych jego funkcjonalności. Asseco Data Systems SA powierza przetwarzanie danych osobowych Klientów następującym podmiotom:
  1. Unity S.A. z siedzibą we Wrocławiu - – w zakresie obsługi technicznej Sklepu Internetowego;
  2. FreshMail Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy Al. 29 Listopada 155C – w zakresie korzystania z systemu służącego do wysyłki mailingów (wiadomości grupowych).
 3. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określone są w Polityce Prywatności https://www.assecods.pl/wp-content/uploads/polityka_prywatnosci_ADS.pdf

Art. 13 Zmiany Regulaminu

 1. Asseco Data Systems SA zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
 2. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują w terminie nie krótszym niż 7 dni od daty ich opublikowania na stronie sklep.certum.pl lub od daty przesłania ich na adresy e-mail Klientów.
 3. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do Regulaminu są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.

Art. 14 Postanowienia końcowe

 1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i Ustawy o prawach konsumentów.
 2. Produkty prezentowane na stronach Sklepu Internetowego nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie są zaproszeniem do złożenia oferty.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 24.04.2024 r.
Dokument Okres ważności
Regulamin Sklepu Internetowego Asseco Data Systems SA od 24.04.2024 od 24.04.2024 Pobierz »
Regulamin Sklepu Internetowego Asseco Data Systems SA od 9.08.2021 9.08.2021 - 23.04.2024 Pobierz »
To Top