Reklamacje i zwroty

 1. W jaki sposób mogę złożyć reklamację?
  Reklamację można złożyć:
  1. emailem na adres reklamacje@certum.pl;
  2. listownie na adres Asseco Data Systems S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin z dopiskiem "Reklamacje".
  W zgłoszeniu reklamacyjnym muszą zawierać się:
  • nazwa lub imię i nazwisko oraz adres Klienta,
  • tytuł reklamacji,
  • udokumentowane uprawnienie do dochodzenia roszczenia w zgłoszonej wysokości w postaci faktury zakupu przedmiotu szkody (dotyczy również przypadku przesyłek szczególnie wartościowych),
  • potwierdzenie nadania przesyłki (list przewozowy),
  • roszczenie w formie oficjalnego pisma, jeśli reklamacja wiąże się ze zwrotem wpłaty,
  • dowody uiszczenia wszelkich związanych z przedmiotem reklamacji opłat i należności,
  • wykaz załączonych dokumentów; kopie protokołu reklamacyjnego, w przypadku reklamacji z tytułu ubytków lub uszkodzenia przesyłki,
  • podpis/podpis i pieczęć Klienta.

  Zgłoszenie reklamacyjne otrzyma numer i zostanie zarejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji, a potwierdzenie jego przyjęcia wraz z jego numerem zostanie wysyłane na podany adres e-mail.
  W przypadku braku danych w zgłoszeniu Zespół Reklamacji poinformuje Cię telefonicznie, pisemnie lub mailowo o konieczności ich uzupełnienia w terminie 14 dni.

  Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia przyjęcia jej przez Zespół Reklamacji lub w terminie 14 dni kalendarzowych od daty uzupełnienia brakujących danych lub dokumentów. O decyzji w zgłoszonej sprawie reklamacyjnej Zespół Reklamacji poinformuje Cię pisemnie, e-mailowo lub telefonicznie.
  W przypadku nieustosunkowania się przez Zespół Reklamacji do zgłoszonej reklamacji we wskazanym terminie uważa się, że została uznana zgodnie z żądaniem Klienta.

  Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 2. Czy mogę zwrócić zamówiony towar?
  Rezygnacja ze złożonego zamówienia / odstąpienie od umowy jest możliwe:
  1. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienie nie zostało opłacone.
  2. W przypadku Klienta będącego Konsumentem, bez podawania przyczyny, w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia doręczenia towaru.

   Zwrot jest możliwy gdy towar jest kompletny, nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, czy zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

   W celu realizacji zwrotu należy zabezpieczyć towar przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie transportu i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu oraz z wypełnionym formularzem zwrotu, na adres: Zespół Reklamacji Asseco Data Systems S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin.

   Zwrot wartości zakupionego towaru oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, w terminie 14 dni.

  3. W przypadku, gdy Klient nieposiadający statusu Konsumenta dokonuje zwrotu Produktu należy zabezpieczyć towar przed możliwością jego uszkodzenia w trakcie transportu i przesłać go wraz z kopią dowodu zakupu oraz uzupełnionym formularzem zwrotu na adres: Zespół Reklamacji Asseco Data Systems S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin.

   Zwrot jest możliwy gdy towar jest kompletny, nie był używany, ani nie został w żaden sposób zniszczony. Towary zabezpieczone fabrycznie przed otwarciem nie mogą być zwrócone po zdjęciu folii lub usunięciu zabezpieczeń, czy zniszczeniu pudełka. Produkty muszą być zwracane w oryginalnym, nienaruszonym opakowaniu.

   Asseco Data Systems S.A. zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nastąpi w możliwie szybkim terminie, w szczególności uzależnionym od należytej i pełnej realizacji przez Klienta procedury związanej ze zwrotem. O przybliżonym terminie zwrotu Asseco Data Systems S.A. poinformuje Klienta na jego prośbę.

  Wszelkie odstępstwa od powyższych wymagań będą podstawą do uznania odstąpienia od umowy za nieskuteczne.

  Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie Sklepu Internetowego.

 3. Czy mogę zwrócić zamówioną usługę?
  Rezygnacja z zamówionej usługi i zwrot wpłaty jest możliwy:
  1. Jeżeli w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia złożenia zamówienie nie zostało opłacone.
  2. W przypadku gdy Klient zgłosi chęć zwrotu oraz:
   • Certyfikaty kwalifikowane – usługa nie została zrealizowana, certyfikat nie został wystawiony przez Certum PCC;
   • Certyfikaty SSL, Code Signing, ID – maksymalnie do 14 dni kalendarzowych od wydania, pod warunkiem unieważnienia certyfikatu przez klienta z poziomu konta sklep.certum.pl zakładka Produkty bezpieczeństwa.
  Zgłoszenie zostanie rozpatrzone po przesłaniu na adres e-mail: reklamacje@certum.pl lub listownie na adres: Asseco Data Systems S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, 70-486 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacje”:
  • przez Klienta będącego Konsumentem kopii dowodu zakupu wraz z wypełnionym formularzem zwrotu. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku zwrot wartości zakupionej usługi oraz uiszczonych przez Klienta kosztów wysyłki zostanie dokonany przy użyciu tych samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, w terminie 14 dni;
  • przez Klienta niebędącego Konsumentem kopii dowodu zakupu wraz z uzupełnionym formularzem zwrotu. Asseco Data Systems S.A. zastrzega, że zwrot równowartość pieniężnej uiszczonej przez Klienta niebędącego Konsumentem, nastąpi w możliwie szybkim terminie. O przybliżonym terminie zwrotu Asseco Data Systems SA poinformuje Klienta na jego prośbę.
 4. Gwarancji nie podlegają:
  • poszczególne części lub składowe produktu za wyjątkiem całego (kompletnego) produktu;
  • przedmioty gwarancji, których jedyną wadą jest niekompatybilność;
  • wady i uszkodzenia przedmiotu gwarancji powstałe wskutek siły wyższej (pożar, piorun, powódź, nieprawidłowe napięcie zasilania, przepięcie itp.).Koszty napraw nieobjętych gwarancją, a także koszty przeglądu w wyniku, którego stwierdzono brak zgłaszanych uszkodzeń, obciążają Klienta.
 5. Jaka jest gwarancja na zamówione produkty?

  Gwarancja na zamówione produkty jest udzielana:

  • na okres 12 miesięcy w przypadku gdy Klient jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającej osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą;
  • na okres 24 miesięcy w przypadku Klientów mających status Konsumentów. Okres gwarancji liczony jest od daty otrzymania Produktów przez Klienta.

  Gwarancja realizowana jest zgodnie z procedurą zgłoszenia reklamacji.

  Utrata gwarancji następuje w przypadku stwierdzenia:

  • napraw przeprowadzanych przez osoby nieuprawnione, uszkodzenia lub zniszczenia numerów seryjnych, kodów paskowych znajdujących się na produkcie;
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych produktu powstałych z winy Klienta (niewłaściwe użytkowanie produktu);
  • uszkodzeń produktu wynikłych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania, konserwacji przedmiotu gwarancji;
  • uszkodzeń produktu powstałych w wyniku stosowania nieoryginalnych lub niezgodnych z zaleceniami producenta materiałów eksploatacyjnych.
 6. Zapłaciłem za dużo. Czy otrzymam zwrot nadpłaty?

  Jeżeli zapłaciłeś za dużo poinformujemy Cię o tym wysyłając wiadomość email na adres podany przy rejestracji w sklepie. Możesz wykorzystać nadpłatę na kolejny zakup w naszym sklepie lub zdecydować się na otrzymanie zwrotu.

  Jeżeli zdecydujesz się na zwrot kwoty nadpłaty prześlij wypełniony formularz zwrotu w formie pisemnej na adres:
  Zespół Reklamacji Asseco Data Systems S.A.
  ul. Królowej Korony Polskiej 21
  70-486 Szczecin
  lub na adres email: reklamacje@certum.pl

  Formularz zwrotu znajdziesz też na stronie Dokumenty.

 7. Ekspertyza techniczna czytnika i/lub karty.

  Po otrzymaniu zalecenia od Zespołu Wsparcia Technicznego (tel. 91 4801 340, 91 447 28 50, e-mail: infolinia@certum.pl) wykonania ekspertyzy technicznej czytnika lub karty należy listownie złożyć zgłoszenie reklamacyjne na adres: Asseco Data Systems S.A. ul. Królowej Korony Polskiej 21, 71-486 Szczecin, z dopiskiem „Reklamacje”.

  Do rozpatrzenia zgłoszenia niezbędne są:
  • karta i/lub czytnik,
  • opis problemu, raport diagnostyczny, wydruk korespondencji z infolinia@certum.pl,
  • kopia faktury potwierdzającej zakup czytnika,
  • dane do wysyłki czytnika/karty wraz z numerem telefonu odbiorcy
  • adres e-mail w celu poinformowania o wyniku reklamacji.

  Zgłoszenie reklamacyjne otrzyma numer i zostanie zarejestrowane w systemie dedykowanym obsłudze reklamacji, a potwierdzenie jego przyjęcia wraz z jego numerem zostanie wysyłane na podany adres e-mail.

  Więcej na temat procesu reklamacyjnego znajduje się w punkcie „Jak złożyć reklamację?” oraz w szczegółach Regulaminu Sklepu Internetowego.

To Top